درمان خارپاشنه با طب سوزنی

 

مدت زمان هر جلسه

 

بازه زمانی جلسات

 

گروه سنی

 

طول زمان اثر

 

عوارض

 

محدودیت ها

 

مراقبت قبل

 

مراقبت بعد